بدمان نمی آید بدانید قائلیم به اینکه موز با خیار فرقش این است که لای اینهمه میوه کمی خجالتی است و رنگش پریده و مو لای درز این کشفمان هم نمیرود  .

لینک
۱۳۸٧/۱/٢۸ - میم . دانش