ای بخشکی شانس ! عمه خانم همیشه میگفت موقعی که میوه فصل را نوبرانه میخوری گاز اول یک آرزویی درخواستی پیشنهادی ، انتقادی البته در چهارچوب نظام مقدس از روزگار ؛ جناب پرودگار بفرمایئد شاید شانستان زد . این همه چاقاله و ایضاً گوجه سبز تواماٌ مگر برای آدم حواس میگذارند . نخیر نمیگذارند . گمانم باید صبر وحو صله کنم آلبالو بیاید 

لینک
۱۳۸٧/۱/٢٩ - میم . دانش