کافه امروز تعطیل است رفقا ! دلیلش هم کسالت است ، جای شکرش باقی است که نوشتن از حرف زدن حساب اش جداست . علی الحساب فعلاٌ دو سه قولوب شربت اکسپکتورانت برای خودمان تجویز فرمودیم ؛ بهتر نشد دکتر همین دو سه تا ساختمان انطرف ترمان هست

جانا سلامت /.

لینک
۱۳۸٧/۱/۳۱ - میم . دانش