_ دکتر ؟! خیلی اینروزها هوا دارد به سرعت رو به گرمی میگذارد . نه ؟

_ نخیر تب دارید جانم ! هوا حالش خوب است .

لینک
۱۳۸٧/٢/٢ - میم . دانش