زکی ! این یکی که دیگر به من مربوط نیست ؟ حیف که به دکتر قول داده ام که درباره علم هواشناسی و تغبرات جوی، یکی دو روزی لام تا کام اظهار فضل نفرمایم ولی به شرافتم قسم؛ این هوا یک ریگی به کفش اش هست . همین / زیاده عرضی نیست 

لینک
۱۳۸٧/٢/٢ - میم . دانش