گهگاهی باید از کنار گوشها آرام بین خواب و بیداری صدایی آهسته بگوید " من شما را دوست دارم عزیزم " که به روی خودت نیاوری که انگار نه انگار که بیدار ؛ لبخندی کوچک روی لبها از اینطرف تا آنطرف برود و خیالی مطمئن که خوشبختی همین است و همین  .
 

لینک
۱۳۸٧/٢/۳ - میم . دانش