پیر مرد یک نیم نگاهی به پاکت سیگارش می اندازد و لحن مضحکی به صدایش میدهد و میخواند "دخانیات عامل اصلی سرطان و برای سلامتی مضر است!  بعد میگوید این را نوشته اند بچه ها دست نزنند ؛ دستشان درد نکند .

کف نوشت : فکر نمیکردم به غیر از خودم کسی دوستم داشته باشد از تمام احوالپرسی ها و ایمیلها ممنون . 

لینک
۱۳۸٧/٢/٤ - میم . دانش