خيابان   

باران باشد ...

تو باشی ...

و یک خیابان بی انتها ...

لینک
۱۳۸٦/۳/٢۳ - میم . دانش