پیش خودم گفتم حواسم باشد دوباره سرما نخورده باشم یک لا پیراهن را روی تیشرت های تابستانی ام پوشیدم ، دو روز است علی الدوام گرماخوردگی دارم . گمانم آفتاب دارد حماقتش را ثابت میکند.   

لینک
۱۳۸٧/٢/۱٠ - میم . دانش