من هنوزم حوصله ام با من هست ، نشسته لب جوی ، تو از آن دور سنگ هایت را بپران ؛ آب هول برش میدارد تا که پیدا کندم باز .  من هنوزم اینجام

من . لواسان . اردیبهشتماه هشتادو هفت 

لینک
۱۳۸٧/٢/۱٢ - میم . دانش