پیر مرد قلیانش اش را که چاق میکند و دود که حسابی از لای سبیل هایش میزند بیرون ، اخم میکند و سکوت بینمان را میشکند و میگوید «باز تو بگو سیاست این است سیاست آن است  من فقط همین رو می بینم که دعوا سر همین یک لقمه نان است . سیاستی که نان سر سفره نیاورد کشک است پسر!

لینک
۱۳۸٧/٢/۱٤ - میم . دانش