از رنجی که ميبريم...   

گریه های دخترکان ناهنجار ...

گرانی سیب زمینی ...

و حرفهای مردی  را به یاد می آورم که می گفت مشکل ما پوشش جوانان نیست ... مشکل وضعیت معیشت مردم من است ...

 و باز هم به خاطر میاورم ...

پس  بدتر خواهد شد

لینک
۱۳۸٦/۳/٢٥ - میم . دانش