ـ ما برای نجات شما از شر بلاهای شیطانی و بلایا آمده ایم اینجا !
ـ اول بگو ببینیم آن بلاهای شیطانی که گفتی به کیک های زنجبیلی هم اصابت میکند ؟

لینک
۱۳۸٧/٢/۱٩ - میم . دانش