با مادر شرط کرده ام هفته ای یکبار در شستن ظرفها کمک کنم او هم در شستن لباس چرکها حضور بهم برساند 

لینک
۱۳۸٧/٢/٢٠ - میم . دانش