_ ما داریم میریم یا داریم بر میگردیم ؟

_ چه میدونم ابله ! منم مثل تو 

 

لینک
۱۳۸٧/٢/٢۱ - میم . دانش