نشستیم با یکی دو تا از دوستان اقتصاد خوانمان بحث مبسوطی کردیم من باب گرانی و اوضاع و احوال زندگی کردن در پایتخت ؛ من که همینجوری یلخی میگفتم قاراش میش است اما آنها با دلیل و مدرک برایم ثابت کردند که واقعاٌ قاراش میش است . یکی از بحث ها که بدم نمی آید بدانید این بود که در آمد نفت را روزانه چرتکه کردیم و آوردیم روی کاغذ ؛حدوداٌ روزی چهارصدمیلیارد تومان شد بعدش عدد بدست آمده را در تمام روزهای سال ضرب کردیم. سر به فلک گذاشت ! انصافاٌ خواندن این عدد برای من یکی بدون توپوق کار آسانی نبود . سعید که همیشه در حال مقایسه کردن ممالک فرنگ است با مملکت خودمان ، نوچ نوچی میکرد و گفت من که سر از حساب و کتاب شما در نیاوردم ولی با این پول ما از تمام ممالک دنیا باید بهتر زندگی کنیم . البته گمانم جو گیر هم شده بود زیاد جدی نگیرید 
لینک
۱۳۸٧/٢/٢٢ - میم . دانش