به هر حال جسارت یک نوع حماقت است , شاید حماقتی مثبت !

لینک
۱۳۸٧/٢/٢۳ - میم . دانش