اصول و روشهای پراگماتیسم خفیف مدنی را با رادیکالیسم شدید مدنی مقایسه کنید - به زبان ساده تر بخواهیم مطرح کنیم طی یک مقایسه تئوریک هر دو مکتب ، لطفاٌ برایمان بفرمایئد که اساساٌ چه انطباقی در تئوری و چه افتراقی در پیاده سازی در جوامع در حال گذر از پسا مدرنیسم و تحجر به مدرنیسم دارند ؟ 

لینک
۱۳۸٧/٢/٢٤ - میم . دانش