آنطرف تر در مقابل هر حماسه ای یک تراژدی دردناک هست

لینک
۱۳۸٧/٢/۳٠ - میم . دانش