دیروز عصر یک شکم سیر خوردیم و البته خندیدیم  ؛ پیر مرد یک لقمه از نان سنگک داغ و پنیر و گوجه عصرانه اش درست میکند و میدهد دستم و میگوید تا جناب رییس جمهور این یکی را هم قدغن نفرموده اند کلکش را بکن

لینک
۱۳۸٧/٢/۳۱ - میم . دانش