حماقت هدیه ایست که صداقت دو دستی به پیشگاه عقل تقدیم می نماید

لینک
۱۳۸٧/۳/٢ - میم . دانش