...   

هر آدمي دريچه اي رو به خداست
اكر اندوهگين شود ...
اگر بسيار اندوهگين شود ...
لینک
۱۳۸٦/۳/٢۸ - میم . دانش