وقت و بیوقت با بهزاد در مورد درس و مسائل متفرقه بحث میکنیم ، قد بلندی دارد و فکرش هم بلند است ؛ حتی مو هایش هم بلند است . از آن آدمهای خوش مشرب است که دلت میخواهد تا صبح بنشینی و از هر دری بگویی .فی الواقع بهزاد صاحب فکر است و هر وقت هم که در مسئله ای حرفی برای گفتن ندارد ؛گمان و خیال اش را که میگوید با کمی دخل و تصرف میشود تا حد یک فرضیه  ی قابل دفاع پرداخت اش کرد . یک پیشنهاد من به او دادم و یک بسته پیشنهادی هم از جانب او روی میز من گذاشته شده ؛ قرار شده هر دو در در سکوت و آرامش کامل و در نظر گرفتن صلاحدید شخصی به یکدیگر پاسخ دهیم . هر چند مفاد این بسته های پیشنهادی فعلاٌ بالکل محرمانه است ولی گمانم متعاقباٌ خدمتتان اعلام میشود . انگاری گروه یک بعلاوه یک !

لینک
۱۳۸٧/۳/٦ - میم . دانش