قانون بعضی وقتها علاوه بر اینکه راه منطقی را میبندد ؛ انصافاٌ حکم زهر مار هم دارد .

لینک
۱۳۸٧/۳/٦ - میم . دانش