ها ! بگو . آن بیرون چه جهنمی به پا شده ؟  بوی توطئه می آید ! هوا چرا اینقدر گرم است ؟ داریم به آتش حماقت بهار میسوزیم یا جسارت آن تابستان ملعون ؟

_ تصدقت به هر دو . تابستان آمده یک قاچ هندوانه خنک داده دست بهار سرش را گرم کرده و برداشته آفتاب را چسبانده وسط طاق آسمان به ریشمان هر و کر میخندد

لینک
۱۳۸٧/۳/۸ - میم . دانش