اولاٌ : از بسکه متن های خوب در هزار تو خوانده ام انتظارم نسبت به کیفیت نوشتاری کمی بالاتر رفته و گمانم به عنوان یک خواننده ی پر و پا قرص حق ابراز نظر داشته باشم و اعتراض به آنچه کیفیت مطلوب من را ندارد .

ثانیاٌ : گمانم تحجر یعنی دفاع صرف با غلبه و حاکمیت حالاتی از دگماتیسم از یک موضوع حالا یا غلط یا درست ؛ هنجار یا نا هنجار . آنکسی که الکی بهبه و چهچه میکند و نوشته ای را از سر دین ( به کسر دال ) یا چاپلوسی یا خوش خدمتی یا هر چه اسمش را میشود گذاشت تائید میکند میتواند متحجر باشد . متحجر فقط آن آدمی نیست که یک متر ریش دارد و تسبیح میچرخاند عزیز ! من و تو هم به نسبت حماقتمان میتوانیم متحجر نام بگیریم دوست معترض من ! وقتی فضا سالم است که نقد صریح من و تائید شدید تو در کنار هم زیر یک نوشته ای ، یاد داشتی دیده شود . من بی احترامی نمیکنم فقط گهگاهی تائید نمیکنم .

لینک
۱۳۸٧/۳/۱۱ - میم . دانش