...   

تو به اندازه تنهایی من زیبایی

من به اندازه زیبایی تو غمگینم

آرزو می کردم که تو خواننده شعرم باشی!

راستی شعر مرا می خوانی؟

لینک
۱۳۸٦/٤/۱ - میم . دانش