نظم مدرن وقتی اعتماد به نفس اش را از دست داد پست مدرنیسم اعلام وجود کرد .

لینک
۱۳۸٧/۳/۱٩ - میم . دانش