یکی به نعل یکی به میخ ؛ یعنی چه ؟ یعنی خر بعلاوه ی خرما ! یعنی زرشک ؛ یعنی هم داد و هوار و هیجان مردم را بخواهی و پشت سر هم برای خوش آمدن عوام و آب شدن قند توی دلشان از هر حرف مفتی فروگزار نکنی و از طرفی هم بخواهی همین مردم که تا حد یک عده تماشاچی تخمه خور و هیجان زده مغزشان را تعطیل کرده ای دنبال شایعه را نگیرند. که بعدش هم لابد بردارند تحلیلمان کنند و آبرو ریزی که ایها الناس شما جمیعاٌ پوپولیسم خفیف دارید که هی دارد شدید میشود و شدید تر. حالا ما دور از جانمان داخل این تعریف میخ تشریف داریم یا نعل یا خرما یا چه و چها ؟! الله اعلم .  

لینک
۱۳۸٧/۳/٢٢ - میم . دانش