دل به دریا باید زد تا نفس اش گیر کند دلتنگی ! تا بمیرد تنهایی تا که آرام بگیرد جان .

لینک
۱۳۸٧/۳/٢۳ - میم . دانش