هیچ چیز به اندازه شرح خوابی که دیده ام ملال آور نیست !
لینک
۱۳۸٦/٤/٥ - میم . دانش