اینکه بخواهم بگویم دقیقاٌ چه کاری میکنم اگر فقط بیست و چهار ساعت به آخر زندگی ام مانده باشد گمانم زیاد واقعی نباشد چه اینکه به خیالم حال عجیب و غریبی باشد که تمام کیفش به این است که یکباره اتفاق بیفتد که آدم نفهمد از کجا خورده و همانطور که دارد راست راست راه میرود ؛ عزرائیل بیاید محکم بزند پس کله اش که وقت تمام شده راه خروج از آنجاست .

کف نوشت : دنیـــــا  یکی از بهترین خواننده های اینجاست که دعوتم کرده بود به همین بازی هولناک

کف نوشت :خودم هم نمیدانم این دیوانه که از قضا هم نام من هم هست چه خوابی برایم دیده که او هم به همین بازی دعوتم کرده آنهم در یک جهان کاملاٌ مسطح  .

کف نوشت : خیلی دلم میخواست که بهترین وب فرندم را به این بازی دعوت کنم بویژه اینکه این موضوع یک ربطی به بارگاه و دم و دستگاهش دارد . اما میدانم که سرش حسابی شلوغ و پلوغ است اینروزها .  میــــــرزا پیکوفسکی

لینک
۱۳۸٧/۳/٢٦ - میم . دانش