مگر نه انقلاب فرهنگی در دانشگاهها برای جلوگیری از همین مسائل اتفاق افتاد ؟ مهم نیست که نتوانسته جلوگیری کند اما فرصت دادن به هم چو آدمی برای تکذیب ماجرا وقتی مدرکی چون این موجود است چیزی فراتر از وقاحت وهم طراز خیانت است . یعنی نمیشود جوری دخترها  تربیت بشوند که چیزی به نام ترس از حیثیت خانوادگی تا حد بی حیثیتی راه را برایشان نبندد ؟ نمیشود پدرها به عنوان یک تهدید نباشند ؟ نمیشود پدرها فرصت باشند برای دخترها ؟ نمیشود یک کمی به خودمان بیایئم ؟ نمیشود ؟

لینک
۱۳۸٧/۳/٢٧ - میم . دانش