امروز حسابی کوفت تشریف داریم ، ضمناٌ یکی دیگر از این جلسات احضار خانواده داریم که آقاجان زحمت اش را کشیده ! داریم به محل اجلاس تشریفمان را میبریم ، از آن جلسه هایی که همه دور هم مینشینند و میگویند خیلی دلشان تنگ شده بوده و چایی قورت میکشند و دوباره میروند تا چهار پنج ماه دیگر که تنگ بشود .

لینک
۱۳۸٧/٤/۳ - میم . دانش