کسی که صرفاٌ آگاهی میرساند به علت احترامی که به شعور مخاطب اش در انتخاب میگذارد شایسته رفتار متقابل است و آنکسی که تحریم میکند ، بگیر و ببند راه میاندازد و فشار وارد میکند و یا حتی رعب و وحشت از اقدام احتمالی خودش ایجاد میکند نه احترام میگذارد و نه احترام میخواهد .

لینک
۱۳۸٧/٤/۱٠ - میم . دانش