تمام آرزوی یک چراغ موشی روی سرتیر انتهای یک کوچه بن بست در یک شب خلوت تابستانی اش شاید این باشد که صدایی ، نجوایی ، زمزمه ای در هوا از لابلای رشته های موو ، بیخ گوش یکنفر بچرخد که : « من شما را دوست دارم »

لینک
۱۳۸٧/٤/۱٦ - میم . دانش