بزرگترین کلاه برداران عالم در مقابل خود فریب ها نوچه اند ، همانان که از پس خودشان بر می آیند، به قولی ، به خیالی ، به امیدی و هوسی .

لینک
۱۳۸٧/٤/٢٢ - میم . دانش