حالا که آمده ای نرو ...دیگر گریه نمیکنم ... حالا که آمده ای نرو ... کیفت را باز کن و دستمالی به من بده

لینک
۱۳۸٦/٤/٩ - میم . دانش