میدانی ؟ خنده ام میگیرد ، که اینهمه هیاهو و خیالت فقط از لابلای دو خط کج و کوله ی دود یک سیگار آنهم به زحمت ، تاب میخورد . عین خیالت نیست به خیالت شادم ! راستی تولدت مبارک ای خیال باریک لابلای دو خط سفید .

لینک
۱۳۸٧/٥/٦ - میم . دانش