انگاری که ماپشت همان کوهی هستیم که آفتاب می آید قایم میشود یعنی با این تعریف آفتاب به ما پشت کرده و خلاصه هوا بسیطا خنک است آقا ! بگذریم . کارم اینجا این است که صبحها بیایم و با احترام تمام صبحانه ام را بخورم یک چرخی بزنم و گزارشات مزخرف و بگو مگو های خاله زنکی یک مشت خرس گنده رابشنوم . صبح یک دسته پرستو دیدم که منظم روی سیم های برق چمباتمه صبحگاهی زده بودند و آوازهای دسته جمعی تمرین میکردند تا خواب از کله شان بپرد . نمیدانم مهاجر بودند یا همین حول و حواشی لای دار و درخت ها زندگی میکنند . منتظرم فردا بشود و بروم روی سیم های برق را نگاه کنم .

لینک
۱۳۸٧/٥/۱٧ - میم . دانش