نوشتن از حرف زدن کیفش بیشتر است  . وقتی مجبور باشی مدام حرف بزنی آنهم به نازل ترین شکل که مکالمات دیا لوگ عامیانه باشد دلت برای این کلماتی که در برخورد صدا ها می شکند و گاهی له و لورده میشوند و جایشان روی زبان نمیشود میسوزد رفیق ! میدانی ؟ نوشتن آزدای میدهد و اما حرف زدن آزادی ات را میگیرد .

لینک
۱۳۸٧/٥/۱٧ - میم . دانش