گمان برت ندارد که ترسیدم یا رنگم پریده ها ! اصلاٌ بیا یک کاری بکنیم ، روش های مسالمت آمیز همیشه جواب میدهد . من همین جا پشت ماشین وسط جاده خاکی منتظرت میمانم تو هر وقت دلت خواست از وسط جاده راست دماغت را بگیر و برو آنطرف جوجه تیغی !

لینک
۱۳۸٧/٥/٢٠ - میم . دانش