من از جنس تو ام ؛ تو از جنس دلتنگی ، تو از جنس تنهایی ، تو از جنس بیتابی ؛ چه دلتنگم چه تنها و چه بیتاب

لینک
۱۳۸٧/٥/٢٥ - میم . دانش