کبک نشانمان دادند گفتیم بزنیم ؟ گفتند فصل جفت گیری است رحم به منزل و اهل و عیال اش فرمائید ؛ آهو نشانمان دادند گفتیم بزنیم ؟ گفتند یک اداره ای هست و دفتر و دستکی هست که آمار دانه به دانه اینها را دارند و حتی دندانهایشان را هم شمرده اند . گفتند فلانی فلان کار را کرده و مضافاٌ دست کجی هم کرده و متعرض اموال شده چه کارش کنیم؟ فرمودیم ببرند تا میخورد بزنندش .

لینک
۱۳۸٧/٥/٢٩ - میم . دانش