مقادیر بسیطی از باد پنکه های وستینگهاوس قدیمی سه پره عمارتمان بیشتر از خنکای کولر گازی لذت میبرم

زیاده عرضی نیست .

لینک
۱۳۸٦/٤/۱٤ - میم . دانش