بعضی وقتها نمیدانی کجای کاری ، بعضی وقتها وسط شلوغی های روزمره نمیدانی به کجا مربوطی و به کجا نا مربوط ! اصلاٌ کسی میداند ماه و خورشید و فلک برای چه در کارند ؟

لینک
۱۳۸٧/٦/۱٢ - میم . دانش