این روستایی های فلک زده به خیالم تا بحال اینجوری خواب از کله شان نپریده باشد . تا از هر کداممان غافل میشوند یا با چوب داریم گردو های درخت هایشان را می تکانیم یا پای مزرعه انگور هایشان کنار یکی از مترسک ها جا خوش کرده ایم ، البته به صلاحشان است که با هم کنار بیاییم چرا که بعضی وقتها که خودشان جای مترسک ها سر مزرعه هستند کنار درختهای چنار با دود بهشان علامت میدهیم . خیالم چیزی که اینجا نگه داشته ما را همین درخت های گردو و مزرعه های انگور و سایه ی چنار های روی هم قد کشیده باشد .

لینک
۱۳۸٧/٦/٢۳ - میم . دانش