اینروزها بعضی ها منتظر اند ثانیه ها بیایند و بروند و  دقیقه ها سینه خیز از کنار ساعت ها بگذرند بدون حتی یک چکه آبی و یک لقمه غذایی ، گمانم اینروزها روی هم میشود ماه خدا ؛ میهمانی سپری شدن زمان

لینک
۱۳۸٧/٦/٢۸ - میم . دانش