گوسفند تمام وزن اش را انداخته روی علف ها ؛ من تمام نگاهم را انداختم روی گوسفند ؛ چوپان چوب به دست هم یک چشمی حواسش به من ، آفتاب هم که کاری جز تابیدن بلد نیست

لینک
۱۳۸٧/٦/٢۸ - میم . دانش