بی برو برگرد لا اقل صد سال نفس کشیده . توی روستا به عمه جان معروف است . یک چارقد با پس زمینه سفید با گلهای قرمز و بلکه هم صورتی همیشه روی موهای از حنا نارنجی شده اش سر میکند . همینکه از دور احساس کند ماشینی در حال آمدن است الاغ بیچاره را یکوری میکند و جاده را میبندد که تا سه چهار هزار تومان پیاده ات نکند از خر شیطان پیاده نمیشود . فراموشی هم دارد . البته فراموشی یک فرایند دوطرفه باید باشد و باید یادت نماند که چه شده و چه گذشته . خوبیش اینجاست که بعد از  یکی دوبار که مشتری شوی ، کار چانه هم بر میدارد . خیالم تنها راهزنی باشد که اگر یکروز نباشد جاده و مسافر را دلتنگ خودش میکند

لینک
۱۳۸٧/٧/٧ - میم . دانش